GEÇMİŞE DÖNÜK SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANMASI HAKKINDA DUYURU

Monday, 26.03.2018

Değerli Üyelerimiz,

21 Mart 2018 tarihinde 1/914 esas numaralı ‘’Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’’ TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

İlgi tasarıda, 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. ve 17. maddesi ile ilgili yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin EK MADDE 17 aşağıdadır;

‘’Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.''

Yararlanılmamış veya eksik yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimlerin hesaplanması ve belgelerin düzenlenmesine ilişkin Marmaris Ticaret Odası’nda 26-31 Mart 2018 günleri saat 10:00 - 17:00 arasında uzman kişi bulunacaktır.*

* Faaliyet, firmanıza ait her sicil dosyası için teşvik kapsamına dahil olan personellerin belirlenmesi ve söz konusu personeller için ek – iptal – asıl bildirgelerinin hazırlanması, ilgili listelerin dökümü ve SGK talep dilekçesinin hazırlanması işlerini kapsamaktadır. iletişim için Erdinç Yalvaç 0553 660 4122