7143 SAYILI YAPILANDIRMA SÜRESİ ŞUBAT AYI SONUNA KADAR UZATILDI

Friday, 25.01.2019

Değerli üyemiz,

Marmaris Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Odamız'a iletilen yazıyı aşağıda dikkatinize sunuyoruz. 

 

28.12.2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.2018 tarihli, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2. madde eklenmiş olup yapılan değişiklikler ile ilgili işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- YASAL DAYANAK

7143 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin bir, iki, üç ve altıncı fıkraları Kurumumuz alacakları ile ilgili olup söz konusu Kanunun Kurumumuz alacaklarına ilişkin maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için bu Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Kanunun 10. maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

  AYRINTILI BİLGİLER 2019/1 SAYILI 7143 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi kapsamında yapılacak işlemler GENELGE İLE AÇIKLANMIŞTIR.