MARMARİS TİCARET ODASI PERSONEL ALIM İLANI

Monday, 04.02.2019

Odamıza 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip Odamız Başkanlık Özel Kalem Memurluğu biriminde istihdam edilmek üzere personel alınacaktır. Müracaatların, 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 17:30 mesai bitimine kadar fotoğraflı özgeçmişleri ve aşağıdaki nitelikler doğrulayıcı belgeler ile birlikte Odamız Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

  ARANAN NİTELİKLER:     

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
 4. Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
 5. Kamu haklarından mahrum olmamak.
 6. 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut hastalığı bulunmamak.
 8. Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.
 9. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek ve herhangi bir engeli olmamak.
 10. Üniversitelerin en az dört yıl süre ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri biriminde çalışmasına uygun eğitim veren fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 11. En az bir yabancıl dil bilmek.
 12. Temel bilgisayar programlarını kullanabilmek.
 13. Takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek.
 14. Düzgün ve akıcı diksiyona sahip olmak.