YANGINDAN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ

Friday, 13.08.2021

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın intemet sitesinden yapılan  duyuruda,  çeşitli  bölgelerde  meydana  gelen yangınlara ilişkin olarak, bazı ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesinin uygun bulunduğu ifade  edilmektedir. 

Duyuruda mücbir sebep ilan edildiği belirtilen ilçeler,

•             Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçeleri, 

•             Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, 

•             Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, 

•             Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, 

•             Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri olarak belirtilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanbğı'nın duyurusunda , yukarıda belirtilen yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ile 1.11.2021 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildiği belirtilmiş, bu çerçevede;  

•             Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebileceği, 

•             Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebileceği, 

•             Mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2. geçici vergi beyannamesinin verilmeyeceği, 

•             Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçlarının 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartlan da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirileceği açıklanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın duyurusunda ise, yukarıda belirtilen yerlerde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerle rinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile SGK'ya vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri yeniden belirlendiği belirtilmiş bu çerçevede;

 •             Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı, 

•             Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07 .2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Hazira n, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar erteleneceği, 

•             Antalya , Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler içinse 29.07.2021-26.08.2021tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile Antalya, Mersin ve Osmaniye ilindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlanabileceği ,

 •             Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.11.2021 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyeceği,

  •             Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırı1mış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler ıçın 29.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021 ila 01.11.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacağı,

  •             Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacağı,

 açıklanmıştır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.