Odamız üyesi, almış olduğu iş makinesinin faturasının aslı, noter satış sözleşmesi ve araç 2. el ise eski tescil belgesinin aslını bir dilekçe ekinde hazırlayarak odamıza başvurur. Odamızca belirlenecek bilirkişi heyeti marifetiyle yapılacak incelemeler neticesinde yeni tescil belgesi çıkartılarak üyeye verilir.

Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için bir çok banka ile protokol imzalamıştır. Odamız üyeleri bu protokollerden faydalanarak kredi kullanımında kolaylıklar sağlayabilirler.

Odamız üyeleriyle hızlı ve etkin bir iletişim ağı kurmak amacıyla bir çok duyuru organı kullanmaktadır. Bir çok faaliyetler yerel basın, odamız internet sitesi (http://www.mto.org.tr) ve mail grubumuz aracılığıyla duyurulmaktadır. Odamızca oluşturulan mail grubuna üye olmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak ilgili formu doldurabilirler.

Odamızca bir çok konuda araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar gerek basın yoluyla gerekse hazırlanan raporlar aracılığıyla üyelerimize duyurulmaya çalışılmaktadır. Araştırmalarımızdan faydalanmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak bu araştırmalardan faydalanabilirler.

Odamıza dilekçe aracılığıyla başvurulur. Söz konusu maddeyle ilgili daha önceden alınmış bir karar var ise dilekçe sahibine bildirilir; yok ise, odamız ilgili meslek komiteleri aracılığıyla belirlenecek olan fire ve zaiyat oranı odamız meclisinin onayına sunulduktan sonra dilekçe sahibine bildirilir.

Cevap: faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılmaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

İlgili yasanın z bendi gereği yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlardan, bağlı bulundukları odalardan belge almak şartı ile, harç alınmaz.

Üyelerimiz ocak ayından itibaren aidatlarını yatırabilirler.

 

  1. Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,
  2. Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun uyarınca günlük gecikme zammı taahhüt ettirilir.

Aidatlarımızın ödenme zamanından 1 ay önce borçlu üyelerimize (senede iki defa) tebligat gönderilmektedir. Ancak üyelerimizin tebligatları kendilerine ulaşamasa dahi –yasal tebligat gönderme zorunluluğumuz bulunmadığından- en geç haziran ve ekim aylarında aidat taksitlerinin ödenmesi gerekmektedir.

İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir. Aidat taahhukları durdurulur. Bu durumdaki üyelerimizin aidat borçlarının tamamını defaten ödemeleri ve şayet adres değişikliği var ise bunu tescil ettirmelerinden sonra yönetim kurulu kararı ile faal üyeler arasına alınabilmektedir.

Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dışında belge alması söz konusu olduğunda ücret ödemeleri kanuni bir zorunluluktur. Bu konuda 5174 sayılı kanunda belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunu teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulan tarifeler uygulanır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz munzam aidatlarını ilgili odalara eşit olarak paylaştırmak suretiyle yatırır. Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müesseselerin şubeleri ile fabrikaların munzam aidatı şube veya fabrikalarının bulunduğu yerin odasına ödenir. Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat, bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı, diğer odalar arasında, durumu izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırılır.

Yıllık aidat odamızda üyelik devam ettiği sürece her yıl taahhuk ettirilir. Bu nedenle yıllık aidat ödenecektir.


Munzam aidat ise, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden tahsil olunabildiğinden zarar eden üyeler o yıl için munzam aidat ödemezler.

İşyerinin taşınması kapasite raporunun iptalini gerektirmektedir. Ancak firma yeni adresini bağlı olduğu Odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için Kapasite Raporundan adres değişikliği başvurusunda bulunması durumunda iptal işlemi gerekmez sadece mevcut kapasite raporunda adres değişikliği yapılır.

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye v.b) değişiklik olması halinde, firmanın odalarımıza belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Kapasite raporunda, kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmının veya tümünün, satılması, başka bir firmaya kiralanması, işyerinin taşınması işyerinin kapanması halinde kapasite raporu iptal edilir.

Değişikliğin gerekçelerini belirten şekilde ve yapılabiliyorsa hesaplamalar yolu ile de gösterilerek Odalarımıza bir dilekçe ve kapasite raporunun aslı ile müracaat edilir. Odaca yapılan incelemeden sonra ve odalar birliğinin de onayı alınarak gerekli değişiklik yapılır.

Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarına vize işlemi yapmak söz konusu değildir. Süresi dolan kapasite raporlarının herhangi bir geçerliliği kalmaz. İlk defa kapasite raporu düzenlenecek gibi başvuru ve işlemler yapılır.

Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makina ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

Şahıslarda; Ticaret Sicil Memurluğu´na ve Ticaret Odası Başkanlığı´na olmak üzere iki aynı dilekçe ile sicil servisine başvurulmakta ve yasal harçlar yatırıldıktan sonra değişiklik yapılmaktadır.

 

Şirketlerde ise: A.Ş.´lerde yönetim kurulu kararı ile, LTD şirketlerde ortaklar kurulunun almış olduğu kararla yapılmaktadır.

Karar tarihinden itibaren 15 günlük yasal süreyi geçmemesi gerekmektedir.

Devirle ilgili alınan Ortaklar Kurulu Kararı noterden tasdik edilerek Devir Sözleşmesi ile birlikte; yetkililerde değişiklik varsa bu konuda alınmış olan kararla birlikte Sicil Servisine müracaat edilmelidir.

17/06/2003 Tarih ve 25141 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile şirket ünvanları Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

Tescil dilekçesi - Ana sözleşme 3 adet - Tüm ortaklara ait Nüfus cüdan ve İkametgah – Taahhütname – Şirket yetkililerinin imza beyannamesi – Oda beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz) – Ortak pay listesi – Şirket kuruluş formu (Odamızdan temin edebilirsiniz) – Her ortak için Sosyal güvenlik formu.

Dilekçe – Noter tasdikli tescil talepnamesi – Nüfus cüzdanı sureti – Taahhütname – Oda beyannamesi

Tescil dilekçesi – Ana sözleşme (San.Tic.İl Müdürlüğünde Temin edilecektir) – Tüm ortaklara ait n.cüzdanı ve ikametgah – Taahhütname – Kuruluş İzin yazısı (San.Tic.İl Müd.) – Tescil talepnamesi – Oda beyannamesi (odamızdan temin edebilirsiniz.)NOT:Kuruluşta imza beyannamesi çıkarmak istiyorsa : İmza yetki kararı – İmza beyannamesi

Tescil dilekçesi – Şube tescil kararı – Sicil esas dosyası evrakları, Ticaret sicil gazeteleri – 55.Madde belgesi – Taahhütname – Şirket ünvanı altında imza beyannamesi – Şube yetkilisine ait N.Cüzdanı sureti ve ikametgah - Oda beyannamesi

Sicil Tasdiknamesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Yetki Belgesi, İhale Durum Belgesi, 55.Madde Belgesi, 47.Madde Belgesi 16,06 TL. Gazete veya Dosyadan her sayfa için tasdik ücreti 4,95 TL.

Tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerinde tüm evrakların hesaplanmasıyla masraf netleşir.Telefonla yeterli bilgi verilemez.

Şirket unvan sorgulaması Ticaret Odasına şahsen müracaatınızla Ticaret Sicil görevlileri tarafından yapılır.

Şirket aldığı kararı noterden onaylattık sonra 15 (onbeş) gün içerisinde Ticaret Odasına şahsen müracaat edilmelidir.