Odamızın Dayandığı Hukuki Dayanak

 

Marmaris Ticaret Odası üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mesleki disiplin, ahlakve dayanışmayı korumak

 

ve ilgili mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Marmaris Ticaret Odası'nı n sorumlulukları ve yükümlülükleri Anayasa'nı n 135'inci maddesine dayanmaktadır. Bu kapsamda toplumsal yaşam açısından taşıdığı önem ışığında odanın temel nitelikleri normlar hiyerarşisinin en üst basamağı olan Anayasa'da düzenlenmektedir. Bu doğrultuda, mesleki örgütlenmenin birincil kaynağı Anayasa'dır.

Anayasamız açısından Marmaris Ticaret Odası'na kimlik kazandıran özellikler;

Belli bir mesleğin ve bu mesleğe mensup olanların hak ve menfaatlerini savunmak ve meslek etiğini korumak amacı ile kurulmuş olma,

  • Kanunla kurulma,
  • Karar organlarının kendi üyeleri arasından seçilmesi ve bu seçim usulünün kanunla belirlenmesi,
  • Karar organları seçilmesinin yargı gözetimi altında  ve gizli oylama yapılması,
  • Kamu tüzel kişiliğine sahip olması olarak sıralanmaktadır

Marmaris Ticaret Odası'nın faaliyet alanları ve verilen hizmetler 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili yönetmelikler, Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Oda İç Yönergesi'nde belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak yerine getirilmekte ve tüm paydaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, Marmaris Ticaret Odası bünyesinde bulunan Marmaris Ticaret Sicili Memurluğu, Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Tüzüğü ve Harçlar Kanunu hükümlerine göre ticari işletmelerin ticaret sicili hizmetlerini yerine getirmektedir