İş Yeri TYehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

Tuesday, 28.11.2017

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları= belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yünitmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflanna ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı olduldan üst işveren kuruluşlan aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

İşyeri Tehlike Snuflan Listesi en son 27/02/2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yaynnlanmış olup, değişiklik taleplerinin Işyeri Tehlike Sınıfları/la Yapılan itirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfi Değişikliğine İlişkin Başvuru Formlan ile Oda/l3orsaruz vasıtasıyla en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi gerekmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.or2.tr/MaliveSosvalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.