MESLEK BİRLİKLERİ ORTAK TARİFELERİ MÜZAKERESİ UZLAŞMA KOMİSYONU HAKKINDA DUYURU

Monday, 21.10.2019

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıya göre; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hazırlanan BİROY, FİYAB ve SE-YAP’ın tarifeleri ile MÜ-YAP – MÜYORBİR’in ortak tarifelerinin müzakeresi amacıyla Ekim 2019 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uzlaştırma Komisyonu kurulması için talepte bulunulacağı bildirilmektedir. Bu tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimizin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili üyelerimizden ekteki dilekçe örneğini ve iki adet yetki belgesinin aslını (2’şer nüsha), yetki sınırlarını ve talep edilen indirim oranını belirterek ve talep dilekçesinde belirtilen ekleri ekleyerek TOBB’a iletilmek üzere en geç 25 Ekim 2019 mesai saati bitimine kadar Odamıza ulaştırmalarını rica ederiz.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41’inci maddesinde; Meslek birliklerinin, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildireceği ve kamuoyuna duyuracağı, Umuma açık mahallerin, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebileceği ve sözleşme yapabileceği, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahallerin sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebileceği ve sözleşme yapabileceği, onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesinin talep edilebileceği öngörülmüştür.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.


pdf

Dosya Adı İndir

YETKİ BELGESİ