ODA AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI VE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Thursday, 19.11.2020

31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; aidat, munzam aidat borç asıllarının tamamı yapılandırma kapsamına girmiştir.

Yapılandırma kapsamında;

Birinci taksidi Şubat 2021 Ayı Sonuna Kadar,

Kalan taksitlerin aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde (Temmuz 2021 Ayı Sonuna kadar),

Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının; bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Yapılandırma yapmak isteyen üyelerimizin;

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna (Ocak 2021 ayı sonu) kadar alacaklı birime başvurması gerekmektedir.

Ödenmesi gereken tutarların, fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerin, fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir..

Ayrıca başvuru esnasında mükellefin doldurduktan sonra kaşeleyerek imzalaması gereken dilekçe örneği aşağıda ki gibidir. 

MARMARİS TİCARET ODASI


PDF

Dosya Adı İndir

YAPILANDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ