MARMARİS TİCARET ODSI ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

Thursday, 13.10.2022

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 83. Ve 84. Maddelerine dayanılarak çıkarılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Marmaris Ticaret Odası’nın meslek komitesi, meclis üyeleri ile yönetim kurulu başkanı ve asıl ve yedek üyeleri ile birlikte birlik genel kurul delegeleri asıl ve yedek üyeleri ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimleri Başkanlığımızın aşağıda yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır. Seçim takvimi ve dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ayrıca WWW.mto.org.tr adresinde yayınlanmaktadır.

1-    Meslek Komitesi ve Meclis üyesi seçimleri yargı gözetiminde 30 Ekim 2022 Pazar günü Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi, Marmaris adresinde 09:00-17:00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

2-    Marmaris Ticaret Odasının 13 meslek gurubuna ait listeler,” Seçme veya Seçilme Hakkına Sahip Olanlar” Başkanlığımızın onayından sonra odanın hizmet binası ilan panosunda 13-14-17 Ekim 2022 (Perşembe, Cuma ve Pazartesi) tarihinde askıya çıkartılarak üç tam iş günü ilan edilecektir.

3-    13-14-17 Ekim 2022 (Perşembe, Cuma ve Pazartesi) tarihlerinde askıya çıkarılacak olan 13 Meslek grubuna ait listelere itirazlar askı süresi içerisinde Marmaris İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır.

 

5174 Sayılı Kanunun 84 üncü maddesine göre yapılacak itirazlar en geç iki gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun 3 gün içinde vereceği karar kesindir. Böylelikle listeler kesinleşmiş olacaktır. Kesinleşen listeler 3 tam işgünü MTO hizmet binasında ilan edilecektir.

4-    Meslek Komitesi ile Meclis Üyeliği Seçimleri için 13 sandık kurulu bulunacaktır.

5-    Her gurubun Meslek Komitesine ve Meclis üyeliğine seçilecek asıl ve yedek üye sayıları ve oy pusulası örneği listeler ile birlikte MTO Hizmet Binasında ilan olunacaktır.

6-    Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.

7-    6353 Sayılı Kanunun 30. Meddesi ile değişik 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Knununun 81/5 maddesinde “tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin asıl veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dahil olmak üzere oda ve borsa seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.” hükmü yer almaktadır.

8-    Oy verme işlemi; 09.00-17.00 saatleri arasında gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçmen Listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar herhangi bir şekilde hazırlanmış (matbua, el yazısı, daktilo, bilgisayar vb. ) oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Seçim mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstünde, meslek komitesi asıl üye adayları altında ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asıl ve yedek üyesi adayları aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir, bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin ticaret sicilinde tescilli unvanının ve ticaret sicil numarasının yazılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurul seçimlerinde  oy pusulalarına tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı, disiplin kurulu seçimlerinde ise tüzel kişinin ünvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur.

9-    Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalanıp tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle, geçici sonuçların bir tam iş günü (31.10.2022 Pazartesi) ilan edilecektir.

10- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde (31.10.2022 Pazartesi) seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımız tarafından aynı gün incelenerek, karar bağlanacaktır.

11- Bu kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü (01.11.2022 Salı) ilan edilecektir.

Bu kararlara karşı ilan süresi içerisinde İl Seçim Kurulu Başkanlığı nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun bir gün içinde (02.10.2022 Çarşamba) vereceği karar kesindir.

12- Meslek komitesi ve Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isimleri (04.11.2022 Cuma) bildirilecektir.  İsmi bildirilen tüzel kişinin ticaret siciline tescilli gerçek kişinin, Ticaret Sicil Müdürlüğünden alacakları iki adet temsilci belgesinin biri, 05 Kasım 2022 Cumartesi günü 10:00-14:00 saatleri arasında yapılacak Oda Yönetim Kurul, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu delegeleri seçiminde oy kullanma sırasında seçim sandık kuruluna ibraz edilecektir.

13- Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu Delegesi seçimlerinde de meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin esas ve usuller uygulanacaktır.

İlgililere ilan olunur.

Canan KEÇECİ

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI