MARMARİS TİCARET ODASI MUAMELAT MEMUR ALIM İLANI

Friday, 01.03.2024

MARMARİS TİCARET ODASI MUAMELAT MEMURU ALIM İLANI

Marmaris Ticaret Odası, Muamelat biriminde görevlendirilmek üzere 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Muamelat Memuru kadrosunda personel alımı yapılacaktır.

Aşağıda yazılı başvuru şartlarını taşıyan kişilerin 22.03.2024 günü saat 17.00’e kadar,  imzalı bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV,diploma,Kamu yada özel sektör iş deneyimi,erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge, ile birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne ulaştırması gerekmektedir.

 

Alınacak Personelde Aranacak Şartlar:

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

·         Erkek Adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

·         Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak,

·         Kamu haklarından mahrum olmamak,

·         30 yaşını geçmemiş olmak,

·         Resmi yazı dili, mevzuat ve ilgili kanunlara hakim olmak,

·         26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

·         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak.

·         Tacir veya esnaf sayılmasını gerektiren bir faaliyette bulunmamak,

·         Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, ekonomi, muhasebe, iktisadi ve idari bilimler fakültesiyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

·         İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Microsoft Office uygulamalarına hâkim)

·         Takım çalışmalarında etkin, iletişim becerileri ve problem çözme yeteneği olan,

·         Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

·         İş takibi yüksek,

·         Seyahat engeli olmayan,