Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)

Wednesday, 26.11.2014

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiğiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. maddesinde Sanayi işletmelerinin üretime başladıkları tarihten itibaren 2 (İki) ay içerisinde Sanayi Sicil kayıtlannı yaptırmaları,kayıt yapılmaması halinde ise idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır. Söz konusu 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı yasa ile aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2: "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın Sanayi İşletmelerinden Sanayi Siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu kanunun 9. maddesi gereği Sanayi Siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

25.10.2014 tarih ve 29556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği gereği On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayarak Mikro İşletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Bu işletmeler Sanayi Sicil Belgesi talebi başvurularında Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belgeyi bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze vererek başvuru yapabileceklerdir. 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 1. maddesi kapsamındaki imalatçı firmaların 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olan idari Para Cezası Muafiyetinden ve Sanayi Sicil Belgesinin sağladığı faydalardan yararlanabilmeleri için, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü http://mu2lasanavi.2ov.tr adresinde Dokümanlar menüsünün altında Sanayi sicil belgesi ile ilgili dökümanlarda bulunan Başvuru dilekçesi örneklerini kullanarak Muğla Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Marmaris Ticaret Odası